Θεάνθρωπος

Εσταυρωμένος, Συρία

Στη χώρα της βίας οι θεοί είναι μισθοφόροι.